آموزش حسابداری از پایه

1396/02/10

تدریس نرم افزار هلو، تهیه ارسال لیست بیمه، تهیه لیست حقوق و دستمزد، تهیه اظهار نامه مالیاتی، تدریس نرم افزار مالی همکاران سیستم
Milad Gholami Rad , تهران , 09100224800