اجاره سند برای وثیقه زندانی

1397/07/14

ضامن کارمند بافیش حقوقی وحکم کارگزینی(کفیل)سند جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری ، تعزیرات حکومتی و دادسرا ودادگاهها و شورا و ضامن دانشجویی
محمد محمودیان , تهران , 09905358566

1397/07/01

ضامن کارمند/جوازکسب/سند جهت کلیه محاکم و مراجع قضایی کشور فوری
درویش , تهران , 09220325585

1397/07/01

فیش حقوقی/جوازکسب/سند جهت کلیه مراجع قضایی کشورفوری
درویش , تهران , 09196513017