اجاره فیش حقوقی برای زندانی

1398/06/29

ارائه وثیقه و ضامن جهت ضمانت زندانی ، اجاره فیش حقوقی وحکم کارگزینی و جوازکسب (کفیل) سند برای کلیه زندانیان | ضمانت برای رای غیابی/ضامن شورای حل اختلاف
محمد محمودیان , تهران , 09019885274

1397/07/16

ضامن کارمند با فیش حقوقی و جوازکسب (کفیل) سند جهت دادسراودادگاهها و شورا ، ضامن دانشجویی/ضامن استخدام
محمد محمودیان , تهران , 09196513017

1397/10/05

فیش حقوقی کارمندرسمی (کفالت-سند)وجوازکسب جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری ، ضامن استخدام/ضامن دانشجویی
محمد محمودیان , تهران , 09905358566

1396/02/24

سند ملکی - وثیقه جهت ضمانت زندانی و تودیع به کلیه ی دادگاه ها ، دادسراها و تعزیرات .
کیانی , تهران , 09101923725