ضامن تعزیرات حکومتی

1397/10/05

فیش حقوقی کارمندرسمی (کفالت-سند)وجوازکسب جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری ، ضامن استخدام/ضامن دانشجویی
محمد محمودیان , تهران , 09905358566

1397/05/08

ضامن کارمند با فیش حقوقی و جوازکسب (کفیل) سند جهت کلیه محاکم قضایی کشورفوری.
محمد محمودیان , تهران , 02122233250