ضامن كارمند

1397/07/16

ضامن کارمند با فیش حقوقی و جوازکسب (کفیل) سند جهت دادسراودادگاهها و شورا ، ضامن دانشجویی/ضامن استخدام
محمد محمودیان , تهران , 09196513017

1397/05/08

ضامن کارمند با فیش حقوقی و جوازکسب (کفیل) سند جهت کلیه محاکم قضایی کشورفوری.
محمد محمودیان , تهران , 02122233250

1397/12/12

وثیقه و فیش حقوقی جهت زندانی مهریه وطلاق، ضامن شورای حل اختلاف، ضامن حکم غیابی
محمد محمودیان , تهران , 09196513017

1397/10/05

فیش حقوقی کارمندرسمی (کفالت-سند)وجوازکسب جهت کلیه محاکم ومراجع قضایی کشورفوری ، ضامن استخدام/ضامن دانشجویی
محمد محمودیان , تهران , 09905358566

1398/02/30

ضامن حکم جلب سیار و ضمانت اجرای حکم غیابی با فیش حقوقی و حکم کارگزینی جهت کلیه دادگاههای کشور فوری
محمد محمودیان , تهران , 09019885274

1396/02/24

سند ملکی - وثیقه جهت ضمانت زندانی و تودیع به کلیه ی دادگاه ها ، دادسراها و تعزیرات .
کیانی , تهران , 09101923725