وثیقه برای ضمانت در دادسرا

1397/06/13

فیش حقوقی وجواز کسب (کفالت) جهت کلیه مراجع قضایی کشور | ضامن دانشجویی و ضامن استخدام
درویش , تهران , 09307336926

1396/12/19

ضامن کارمند و جوازکسب (کفیل)سند فقط جهت کلیه دادگاهها و دادسراهاو تعزیرات حکومتی زیرنظروکیل دادگستری .(ضامن دانشجویی/استخدام/خرید/وغیره)صرفابرای بانک تماس نگیرید
محمد محمودیان , تهران , 09196513017

1396/06/07

ضامن بافیش حقوقی وحکم کارگزینی (کفیل) سند جهت کلیه دادسراهاودادگاههاوشوراهاوتعزیرات حکومتی کشورزیرنظروکیل دادگستری فوری
محمد محمودیان , تهران , 09307336926

1396/12/19

فیش حقوقی، جوازکسب، ضامن کارمند، سند فقط جهت کلیه دادگاهها کشور
محمد محمودیان , تهران , 09122169852

1396/09/18

فیش حقوقی و جواز کسب ،کفالت و سند جهت کلیه مراجع قضایی کشور و ضامن دانشجویی زیر نظر وکیل دادگستری
محمد محمودیان , تهران , 09193360653

1397/09/02

ضامن بافیش حقوقی وضامن کارمند(کفالت) سند جهت کلیه مراجع قضایی کشور فوری: دادسرا/دادگاهها/شورا/تعزیرات حکومتی | ضامن دانشجویی/ضامن استخدام/وضامن کارمند
محمد محمودیان , تهران , 09196513017